FA EN

آموزش‌های تخصصی

مهندسان مشاور كُریت‌كارا حدود 500 دوره‌ی تخصصی در زمینه مهندسی ارزش، مدیریت سیلاب،‌ برنامه‌ریزی منابع و ضوابط انتخاب سیلاب طراحی برای بیش از 10000 نفر از مدیران و كارشناسان كشور برگزار كرده است. این دوره‌های عبارتند از:

 1. دوره‌ی سطح یك مهندسی ارزش (6 ساعته)
 2. دوره‌ی سطح دو مهندسی ارزش (16 ساعته)
 3. دوره‌ی سطح سه مهندسی ارزش (24 ساعته)
 4. دوره‌ی مدول یك مهندسی ارزش (40 ساعته)
 5. دوره‌ی مدول دو مهندسی ارزش (24 ساعته)
 6. دوره‌ی پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش (6 ساعته)
 7. دوره‌ی ضوابط انتخاب سیلاب طراحی‌های سدهای بزرگ ایران (8 ساعته)
 8. دوره‌ی كاربرد تحلیل ریسك در مهندسی سد و سیلاب (8 ساعته)
 9. دوره‌ی روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب (8 ساعته)
 10. دوره‌ی مدیریت تطبیقی سیلاب (6 ساعته)
 11. دوره‌ی كاربرد Vensim در برنامه‌ریزی منابع آب

آخرین پروژه‌ها در این زمینه