FA EN

مهندسی سد و منابع آب

از 17 آرمان توسعه‌ی پایدار سازمان ملل 6 مورد مستقیماً به آب مربوط می‌شوند (نبود فقر، آب سالم و تاسیسات بهداشتی، به صفر رسانیدن گرسنگی، انرژی پاك و قابل دسترس، زندگی زیر آب و اقدام برای تغییر اقلیم).
در این چارچوب مهندسان آب رسالت بزرگی در حل معضلات و چالش‌های قرن بیست و یك دارند و خلاقیت و نوآوری یكی از مهمترین ابزارهایی است كه باید در این راستا به‌ كار گرفته شود. مهندسان مشاور كُریت‌كارا‌ در انتقال فن‌‌آوری‌‌های نوین در مهندسی سد و برنامه‌ریزی منابع آب در ده‌ها پروژه بزرگ كشور نقش كلیدی ایفا نموده است.

آخرین پروژه‌ها در این زمینه