FA EN

مديريت تطبيقی منابع آب و سيلاب

عدم قطعیت‌های مهندسی آب را می‌توان مهمترین چالش‌ پیش‌رو طراحان پروژه‌های آبی محسوب نمود. در این راستا در بسیاری از پروژه‌های آبی كشور، درصد كمی از اهداف اصلی پروژه به علت لحاظ نكردن عدم‌ قطعیت‌ها تحقق یافته است و در موارد دیگر اثرات مخرب پروژه‌ها بر محیط زیست پیش‌بینی نشده بود. مدیریت تطبیقی را می‌توان مدیریت منابع طبیعی پیچیده با پذیرش عدم قطعیت و تاكید بر یادگیری سازمانی و اجتماعی تعریف نمود. در مدیریت تطبیقی، راهبردها و راهكارها در طول زمان بر اساس درك بهتر و عمیق‌تر با تغییرات مشاهده‌ای تنظیم و اصلاح می‌گردد. مدیریت تطبیقی منابع آب و سیلاب از راهبردهایی است كه در قرن 21 برای تطبیق با عدم قطعیت‌ها مطرح شده است. با توجه به نقش كلیدی مدیران كُریت‌كارا در توسعه مدیریت تطبیقی منابع آب و سیلاب،‌ این شركت نقش پیشاهنگ در انتقال این فن‌آوری به كشور را ایفا نموده و امید است در پروژه‌های آبی بزرگ و مهم كشور با استفاده از این راهبرد بتوان توسعه‌ی پایدار و دانایی محور منابع آبی را تضمین نمود.

آخرین پروژه‌ها در این زمینه