FA EN

مديريت سيلاب (روش‌های سازه‌ای و غيرسازه‌ای)

در دهه‌های اخیر تعداد سیلاب‌های مخرب در جهان و ایران رو به افزایش بوده است. افزایش جمعیت و تاسیسات در سیلاب‌د‌شت‌ها و تغییرات هیدروسیستم‌ها بخصوص تغییر اقلیم از مهمترین دلایل افزایش ریسك سیلاب بوده است. در این چارچوب روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب به عنوان راهكارهایی اثربخش و كارآ كاربردهای گسترده‌تری در مدیریت سیلاب ایفا نموده است.
مهندسان مشاور كُریت‌كارا از پیشگامان كاربرد روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب (پیش‌بینی و هشدار سیلاب، طرح‌های عملیاتی شرایط اضطراری، مطالعات شكست سد، سامانه‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری و ...)‌ در كشور محسوب می‌شود. سیلاب‌های بهار 1398 ایران به وضوح نیاز بیش از پیش به روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب و تلفیق بهینه‌ی روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای را نشان داد.

آخرین پروژه‌ها در این زمینه