FA EN

ابلاغ موارد اجرايی به منظور كاهش تاثيرات شرايط بوجود آمده اقتصادی بر عملكرد مشاوران، پيمانكاران

ابلاغ موارد اجرايی به منظور كاهش تاثيرات شرايط بوجود آمده اقتصادی بر عملكرد مشاوران، پيمانكاران و تامين كنندگان كالا

موارد اجرايي به منظور كاهش تاثيرات شرايط بوجود آمده اقتصادي بر عملكرد مشاوران، پيمانكاران و تامين كنندگان كالا توسط کار گروه نظام فنی و اجرايی آب و آبفا تهيه و در تاريخ 1398/06/31 و باشماره 98/30901/700 توسط معاونت آب و آبفا ابلاغ گرديد. در بند دوم بخشنامه به شرح زير به انجام مطالعات مهندسی ارزش و يا پيشنهاد تغيير توسط كارفرما و پيمانكار، توصيه شده است:

 بند دوم بخشنامه: 

"به منظور كاهش هزينه‌های غيرضروری در اجرای پروژه­ها و ضمن حفظ شرايط بهره­برداری، كارايی و هدف پروژه، از ظرفيت قراردادی مفاد ماده 29 شرايط عمومی پيمان موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03 سازمان برنامه و بودجه كشور(نشريه 4311) و حسب مورد مواد متناظر در انواع ديگر قرارداد، مبنی بر امكان كاهش مقادير استفاده شود. در اين راستا انجام مطالعات مهندسی ارزش و يا پيشنهاد تغيير توسط كارفرما و پيمانكار، توصيه می گردد."